Část A.

1. Úvodní část

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky inzerce (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi zadavateli inzerce v periodickém tisku vydávaném vydavatelstvím WPremium event, s. r. o., se sídlem Jana Masaryka 281 /28, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 24144860, zapsaném v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182764 (dále jen „vydavatel“) a zadavatelem inzerce. Každý smluvní vztah mezi zadavatelem inzerce (k pojmu „zadavatel inzerce“ viz bod 1.2. níže) a vydavatelem uzavřený dle bodů 1.5. a 1.6. níže je dále nazýván jen „smlouva o inzerci“. Každý periodický tisk vydavatele dále jen „časopis“.

1.2. Zadavatel inzerce je ten, kdo inzerci svým jménem a na svůj účet u vydavatele objednává a klient je ten, pro koho zadavatel inzerce inzerci zajišťuje, zajišťuje-li ji pro někoho jiného než pro sebe.

1.3. Smlouva o inzerci se řídí občanským zákoníkem.

1.4. Zadavatel inzerce potvrzuje, že se ještě před uzavřením smlouvy o inzerci seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a s ceníky inzerce příslušného časopisu, které jsou k dispozici u vydavatele a které jsou veřejně přístupné (a) v sídle vydavatele nebo (b) elektronickou poštou či dopisem (dále jen „ceník inzerce“).

1.5. Smlouva o inzerci je uzavírána na základě objednávky inzerce, která musí obsahovat tyto údaje:

1.5.1. Údaje o zadavateli inzerce: obchodní firmu, jméno nebo název zadavatele inzerce; sídlo nebo místo podnikání zadavatele inzerce; IČ a DIČ zadavatele inzerce; fakturační adresu (pouze v případě, že je odlišná od sídla zadavatele inzerce); je-li zadavatel inzerce zapsán do Obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pak též údaje o tomto zápise, včetně spisové značky.
1.5.2. Údaje o kontaktní osobě zadavatele inzerce: jméno kontaktní osoby, telefonické či emailové spojení na kontaktní osobu.
1.5.3. Údaje o klientovi (pokud je odlišný od zadavatele inzerce): obchodní firmu, jméno nebo název klienta; sídlo nebo místo podnikání klienta.
1.5.4. Údaje o objednávané inzerci: název časopisu, ve kterém má být inzerce uveřejněna; požadovaný termín či termíny uveřejnění inzerce; požadovaný/é formát/y či rozměry inzerce; v případě požadavku na umístění inzerce též příslušná specifikace; název inzerovaného produktu či kampaně.
1.5.5. Výslovné prohlášení zadavatele inzerce, že se seznámil s obsahem těchto Všeobecných podmínek a příslušným ceníkem inzerce a že s nimi souhlasí.
1.5.6. Objednávku zadavatel inzerce doručí či jinak sdělí vydavateli nejpozději 10 dní před požadovaným termínem uveřejnění inzerátu v časopise (den doručení objednávky vydavateli a den uveřejnění v to nepočítaje).

1.6. Souhlasí-li vydavatel s podmínkami uvedenými v objednávce zadavatele inzerce, zašle poštou nebo elektronicky zpět zadavateli inzerce potvrzení objednávky, které obsahuje náležitosti objednávky a další podrobnější podmínky spojené s uveřejněním inzerátu, dle požadavků uvedených v objednávce a možností vydavatele (případně vydavatel v potvrzení nabídne jiné podmínky inzerce). Neúplná objednávka, objednávka s nesprávnými údaji nebo objednávka doručená ve lhůtě kratší než 10 dnů před prvním plánovaným uveřejněním inzerce nemusí být vydavatelem potvrzena. Zadavatel inzerce obratem sdělí poštou nebo elektronicky vydavateli svůj souhlas s obsahem potvrzení objednávky; doručením sdělení o souhlasu s potvrzením objednávky vydavateli je smlouva o inzerci uzavřena.

1.7. Obsah potvrzení objednávky ze strany vydavatele je součástí smlouvy o inzerci.

1.8. Úkony směřující k uzavření smlouvy o inzerci, její změně, zániku účinnosti smlouvy o inzerci i jiné úkony týkající se smluvního vztahu mohou být učiněny poštou nebo elektronicky.

2. Část B.

3. Smlouva o inzerci

3.1. Smlouvou o inzerci se vydavatel zavazuje uveřejnit inzerát v časopisu v souladu se smlouvou o inzerci a zadavatel inzerce se zavazuje zaplatit cenu inzerce sjednanou ve smlouvě o inzerci. Smlouva o inzerci může být uzavřena i na reklamní kampaň klienta (uveřejnění více inzerátů nebo/a opakované uveřejnění téhož inzerátu ve více číslech časopisu).

4. Zadání inzerátu

4.1. Zadavatel inzerce je povinen dodat podklady pro inzerci v souladu s technickými podmínkami inzerce, které jsou uvedeny v ceníku inzerce pro příslušný časopis, případně ve smlouvě.

4.2. Zadavatel inzerce je povinen dodat vydavateli podklady pro inzerci nejpozději v termínu pro odevzdání inzertních podkladů, který je uveden v ceníku inzerce (harmonogram). Pokud by zadavatel inzerce podklady nedodal nebo je dodal pozdě či vadně, pak se má za to, že zadavatel inzerci dle bodu 6. níže stornoval, a to k devátému dni před prvním dnem, kdy mělo dojít k uveřejnění. Zadavateli inzerce nevzniká nárok na pozdější zveřejnění inzerátu.

4.3. Vydavatel provede na základě podkladů pro inzerci jen úpravy nezbytné pro uveřejnění inzerátu. Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická úprava provedena na jeho náklady v rozměrech odpovídajících rozsahu textu a obrázků.

4.4. Pokud nebudou podklady pro inzerci odpovídat stanoveným požadavkům, neodpovídá vydavatel za nekvalitu uveřejněného inzerátu. Vydavatel je rovněž oprávněn v takovém případě uveřejnění inzerátu odmítnout neprodleně po zjištění těchto nedostatků; v takovém případě platí obdobně storno podmínky, jako by zadavatel inzerce inzerci dle bodu 6. níže stornoval k okamžiku, kdy je mu odmítnutí sděleno vydavatelem.

4.5. Obtahy inzerátu jsou předkládány zadavateli inzerce pouze tehdy, pokud si zadavatel inzerce v rámci smlouvy o inzerci vyžádal úpravu inzerátu u vydavatele a o tyto obtahy výslovně požádal.

4.6. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout inzerci od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky. Tímto přerušením či pozastavením reklamní kampaně není nijak dotčeno právo vydavatele vymáhat dlužné částky právní cestou. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební neschopnosti zadavatele a pokud nebude zajištěna na žádost vydavatelství přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo odstoupit od smlouvy.

5. Odpovědnost za obsah inzerce

5.1. Odpovědnost za obsah inzerátu a dovolenost jeho uveřejnění v časopisu nese výlučně zadavatel inzerce. Zadavatel inzerce je povinen zajistit, že uveřejněním inzerátu v časopisu nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob, jinému porušení právních předpisů nebo porušení obecně uznávaných etických norem v oblasti reklamy (např. Kodex Rady pro reklamu).

6. Storno podmínky

6.1. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně, elektronicky nebo faxem v souladu s termíny pro stornování uvedenými níže:
6.1.1. V případě stornování objednávky 30 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatku.
6.1.2. V případě stornování objednávky 21 a méně dnů před datem zveřejnění je zadavatel povinen vydavateli uhradit 50 % z původní celkové ceny.
6.1.3. V případě stornování objednávky 14 a méně dnů před datem zveřejnění je zadavatel povinen vydavatelství uhradit 100 % z původní celkové ceny.
6.1.4. Stornování objednávky nelze provést 7 dní a méně před zveřejněním inzerátu.
6.2. Inzertní smlouvu uzavřenou na dobu nejméně jednoho roku, lze vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé straně. Inzerce plánovaná na výpovědní dobu se uskuteční, nedohodnou-li se strany jinak.

7. Reklamace

7.1. Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
7.2. Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které nebyly při příjmu zakázky patrné, nemá zadavatel nárok těmito nedostatky vzniklou vadu inzerátu reklamovat. Vícepráce, které vzniknou vydavateli při odstraňování výše uvedených nedostatků, budou zadavateli přefakturovány v plné výši.
7.3. Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů od data zveřejnění inzerátu výhradně písemnou formou s uvedením předmětu reklamace a návrhu na rozsah náhradního plnění. Pokud zadavatel neuplatní reklamaci v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na možnosti reklamace.